Tűzvédelmi törvény módosítása

Hatályba lépett a Tűzvédelmi törvény módosítása

2024 január elsején hatályba lépett a Tűzvédelmi törvény 2023 október 31-én kihirdetett módosítása. Mi változott? Milyen feladatok vannak? Meg kell szüntetni az eddigi tűzvédelmi szabályzatokat? Mi lesz helyettük? Kiket és mikor kell tűzvédelmi oktatásban részesíteni? Változott a szakvizsga kötelezettség? Mit kell módosítani a Tűzvédelmi Házirendeken?

Ami változott:

 1. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészült ki:

(2a) *  Az (1) bekezdésbe nem tartozó gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyek, jogi személyek kötelesek a munkavállalóik, továbbá a munkavégzésben részt vevő családtagjaik részére elérhetővé tenni a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által rendeletben közzétett, általános tűzvédelmi szabályzatot (a továbbiakban: általános tűzvédelmi szabályzat).

Különbségek a feladatokban:

 • Ahol tűzvédelmi szabályzatot kell készíteni, ott a munkáltatónak gondoskodni kell, hogy az abban foglaltakat megismerjék és betartsák.
 • Ahol nem kell Tűzvédelmi Szabályzatot készíteni ott a munkáltatónak az általános tűzvédelmi szabályzatot elérhetővé kell tenni.
 1. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészült ki:

(4) *  Nem kell tűzvédelmi szabályzatot készítenie az ingatlan bérlőjének, használójának, amennyiben az épület, épületrész üzemeltetője rendelkezik az épületre, épületrészre vonatkozó tűzvédelmi szabályzattal. Ebben az esetben az üzemeltető köteles a bérleti, használati szerződés megkötését követően a tűzvédelmi szabályzat egy példányát a bérlő, használó rendelkezésére bocsátani.

(5) *  Az általános tűzvédelmi szabályzat hatálya bármely külön jogi aktus nélkül kiterjed a (2a) bekezdésben meghatározott, gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyekre és jogi személyekre, kivéve, ha az érintett személyek magukra nézve egyedi tűzvédelmi szabályzatot fogadnak el.

Különbségek a feladatokban:

 • Az épület üzemeltetőjének érdeke a tűzvédelmi szabályzat készítése, így azt el is készíti, azonban az előírásból következően a bérlő tevékenységét is be kellene építenie a tűzvédelmi szabályzatba, ami sajátos helyzeteket teremthet.
 • A gazdálkodó kötelezettség nélkül is készíthet tűzvédelmi szabályzatot.
 • Ebből következően dönthet úgy is, hogy nem szüntetni meg az eddigi tűzvédelmi szabályzatot. Ekkor azonban a naprakészen tartásáról is gondoskodnia kell. Ha úgy dönt, hogy megszünteti az eddigi tűzvédelmi szabályzatot, akkor automatikusan az általános tűzvédelmi szabályzatot kell alkalmaznia és a munkavállalók számára elérhetővé tennie.
 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lépett:

22.§ (3) *  A munkáltató köteles gondoskodni arról, hogy a munkavállalói, valamint a munkavégzésben részt vevő családtagjai a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt megismerjék. A katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter rendeletében kockázati osztályba sorolással meghatározza azon munkáltatókat, akik esetében évenkénti tűzvédelmi oktatást kell tartani.

Különbségek a feladatokban:

Belépők tűzvédelmi oktatása:

 • Egységesen minden munkáltató köteles gondoskodni arról, hogy a dolgozók a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt megismerjék.

Évenként ismétlődő tűzvédelmi oktatást kell tartani:

 • Ahol tűzvédelmi szabályzat készítése kötelező;
 • ahol az általa üzemeltetett, bérelt épületben, épületrészben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása, foglalkoztatása történik; vagy
 • ahol olyan épületet, épületrészt, szabadteret üzemeltet, bérel, amely 1000 kg vagy 1000  l mennyiséget meghaladó fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag – az  üzemanyagtöltő állomásokon a kimérő szerkezetekhez kapcsolódó technológiai tartályokban tárolt üzemanyagot figyelmen kívül hagyva – előállítására, feldolgozására, tárolására szolgál, és az  anyag robbanásveszélyes állapotban fordulhat elő.

Hogyan történhet a  tűzvédelmi oktatás?

 • személyes részvétellel vagy elektronikus úton.
 • oktatási naplóban kell rögzíteni, aláírással, vagy elektronikusan azonosítható módon igazolni.

Saját munkavállalókon kívüli érintett személyekkel:

 • (Figyelem ez nem csak a külső munkavállalókat érinti, hanem például a látogatókat, nézőket, stb. is.)
 • a rájuk vonatkozó mértékben megismertetik a szabályzatban foglaltakat,
 • az épület, épületrész biztonságos elhagyásának lehetőségét ismertető alaprajzot elhelyezik
 1. ba) a 20-nál több férőhellyel rendelkező kereskedelmi szálláshelyek szobáiban, (10 fő felett azonban már kötelező a tűzvédelmi szabályzat készítése.)
 2. bb) az olyan közösségi rendeltetésű önálló rendeltetési egységek közösségi tereiben, amelyek menekülési útvonalait nem jelölik menekülési jelek és az alapterületük meghaladja az 500 m2 -t.

Mit kell feltüntetni az alaprajzon?

 • a menekülési útvonalakat, kiürítési lehetőségeket,
 • az alaprajz kifüggesztésének helyét,
 • a tűzjelzés lehetőségeit,
 • a tűzvédelmi eszközöket, továbbá
 • az alaprajzot kiegészítő, magyarázó szöveggel ismertetni kell az épület biztonságos elhagyásának módját.
 • A magyarázó tájékoztatást a külföldiek által is igénybe vett kereskedelmi szálláshelyeken angol és német nyelven, valamint szükség szerint további idegen nyelven is el kell helyezni.

(4) A Tűzvédelmi tv. 47. § (2) bekezdés 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, hogy rendeletben határozza meg:)

 1. * a tűzvédelmi szabályzat általános elveit, a tűzvédelmi használati szabályok tartalmi követelményeit és a tűzvédelmi használati szabályok készítésére kötelezettek körét, annak eseteit, a rendszeres tűzvédelmi oktatásra kötelezettek körét, *
 2. § (2) bekezdése a következő 18. ponttal egészül ki:
 3. * az általános tűzvédelmi szabályzatot, *
 4. § A Tűzvédelmi tv.
 5. a) 19. § (1) bekezdés a) pontjában az „ötnél” szövegrész helyébe az „ötvennél” szöveg,
 6. b) 19. § (1) bekezdés c) pontjában a „kereskedelmi” szövegrész helyébe a „10 fő befogadóképességet meghaladó kereskedelmi” szöveg lép

Nem kötelező tűzvédelmi szabályzat készítése:

 • ötven munkavállaló alatt;
 • ha a legnagyobb helyiség befogadóképessége kisebb 50 főnél;
 • a 10 főnél kisebb befogadóképességű kereskedelmi szálláshelyeknél.

A tűzvédelmi házirend

 • Tűzvédelmi házirendet a háromnál több szinttel és tíznél több lakóegységgel rendelkező lakó-és üdülő épületekben a használati szabályokról kell készíteni.
 • Új elemként jelölni kell g) a közművek főelzáró szerelvényeinek helyét, ebből következően valamennyi tűzvédelmi házirendet módosítani kell.

Változott a tűzvédelmi szakvizsga kötelezettség?

 • A gazdálkodó szervezet tűzvédelmi szabályzat készítési kötelezettségétől függetlenül nem változott.

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99600031.TV&timeshift=20240101

 

Forrás: https://vedelem.hu/